คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
29/11/2561 / 13 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 34 คน

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561