คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าชมพิพิธบางลำพู วันที่ 7 ธันวาคม 2561
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าชมพิพิธบางลำพู วันที่ 7 ธันวาคม 2561
8/12/2561 / 13 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าชมพิพิธบางลำพู วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าชมพิพิธบางลำพู วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าชมพิพิธบางลำพู วันที่ 7 ธันวาคม 2561