คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
17/12/2561 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑