คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
10/1/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒