คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
15/2/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากเครือข่ายลุ่มแม่นํ้าสายบุรี ๑๒ โรงเรียนจากจังหวัด ยะลาจำนวน ๑๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒