คณะจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
21/2/2562 / 16 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒