คณะจากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ Chengchi University Ethnology department เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน
คณะจากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ Chengchi University Ethnology department เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน
21/2/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ Chengchi University Ethnology department เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน คณะจากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ Chengchi University Ethnology department เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน คณะจากมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ Chengchi University Ethnology department เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน