คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
21/2/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศบ.) การศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒