คณะจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
22/2/2562 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒