คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/3/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒