คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖๐ คน โครงการศึกษานานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖๐ คน โครงการศึกษานานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/3/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖๐ คน โครงการศึกษานานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖๐ คน โครงการศึกษานานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒