คณะจาก gothailand tour จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจาก gothailand tour จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
12/3/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจาก gothailand tour จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจาก gothailand tour จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจาก gothailand tour จำนวน ๓๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒