คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโท จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโท จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
19/3/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา