นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๔ คนเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๔ คนเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
19/3/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๔ คนเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒