คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการจำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการจำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
19/3/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการจำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการจำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการจำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒