คณะจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๓๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๓๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
19/3/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๓๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๓๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๓๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒