คณะจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๑๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๑๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
19/3/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๑๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒