คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
19/4/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตรจำนวน ๗๘ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒