คณะจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
คณะจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
19/4/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒