คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
19/4/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒