คณะสื่อมวลชนภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะสื่อมวลชนภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
24/5/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะสื่อมวลชนภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสื่อมวลชนภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสื่อมวลชนภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒