คณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
29/5/2562 / 24 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒