คณะจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
29/5/2562 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒