คณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
6/6/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒