คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
7/6/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒