คณะจากบริษัท โซลิด สตาร์จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัท โซลิด สตาร์จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
9/6/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัท โซลิด สตาร์จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัท โซลิด สตาร์จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัท โซลิด สตาร์จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒