คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
13/6/2562 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวัดอัมพวาชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒