คณะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
13/6/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒