คณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละอูจ จ.สตูลจำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละอูจ จ.สตูลจำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
6/7/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละอูจ จ.สตูลจำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละอูจ จ.สตูลจำนวน ๑๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒