คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกรพิทักษ์จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกรพิทักษ์จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
11/8/2562 / 14 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกรพิทักษ์จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกรพิทักษ์จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกรพิทักษ์จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒