คณะจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
11/8/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์จำนวน ๒๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒