วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
16/8/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒