คณะผู้บริหารจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมป์ จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะผู้บริหารจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมป์ จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
16/8/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมป์ จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒