คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
16/8/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน ๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒