คณะนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
16/8/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒