คณะนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอี จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอี จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
22/8/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอี จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอี จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒