คณะจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
คณะจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๒๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
7/9/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา