คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
10/9/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒