คณะจากโรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
12/9/2562 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ จำนวน ๑๘ คนเข้าเยี่ยมชมพพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒