คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๑๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๑๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
9/10/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๑๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๑๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๑๑๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒