คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
18/10/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒