คณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
29/10/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒