คณะจากบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดจำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดจำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
29/10/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดจำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒