คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
29/10/2562 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๒๔ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒