คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
30/10/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒