คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
15/11/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากสำนักการคลัง กรมธนารักษ์จำนวน ๒๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒