คณะจากวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำนักศึกษาจีนจำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในัวนที่ ๑๕ พฤศจิกายน
คณะจากวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำนักศึกษาจีนจำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในัวนที่ ๑๕ พฤศจิกายน
15/11/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำนักศึกษาจีนจำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในัวนที่ ๑๕ พฤศจิกายน คณะจากวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำนักศึกษาจีนจำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในัวนที่ ๑๕ พฤศจิกายน คณะจากวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำนักศึกษาจีนจำนวน ๒๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในัวนที่ ๑๕ พฤศจิกายน