คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
21/11/2562 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศจำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒