คณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี จำนวน ๒๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี จำนวน ๒๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
13/12/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี จำนวน ๒๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี จำนวน ๒๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี จำนวน ๒๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒