คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
29/1/2563 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน ๓๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓